Služby

Označení původu

Označením původu se rozumí název oblasti, určitého místa nebo země (území) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Ochrana označení původu je nevýlučná, vzniká dnem zápisu do rejstříku a není časově omezena.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com