Služby

Pro naše klienty zabezpečujeme přihlašování a kompletní správu a obranu jeho vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu na území České republiky i v zahraničí, zejména:

  • Provádíme komplexní rešerše v národních a mezinárodních patentových, vzorových a známkových databázích, zhodnocení patentovatelnosti a splnění podmínek zápisné způsobilosti, nutné úpravy přihlašovaných technických a vkusových řešení a ochranných známek, zpracování a podání přihlášek a všech ostatních relevantních dokumentů a jménem klienta vedeme veškerou korespondenci v rámci příslušných řízení;
  • Měsíčně vyhodnocujeme všechny zveřejněné přihlášky ochranných známek z hlediska jejich možné kolize s prioritně staršími ochrannými známkami našich klientů a proti zápisu zjištěných kolizních přihlášek po projednání s klientem připravujeme a jeho jménem podáváme připomínky a soukromoprávní námitky;
  • Zajišťujeme „na klíč“ zápisy licencí a převodů (včetně zpracování smluv), zápisy změn v rejstříkových údajích, udržování patentů v platnosti, prodloužení platnosti užitných a průmyslových vzorů, obnovy zápisů ochranných známek a zápisy změn specifikace označení původu;
  • Zastupujeme klienty ve všech řízeních vedených v souvislosti s jejich patenty, užitnými a průmyslovými vzory, ochrannými známkami a označeními původu, především v řízeních licenčních, převodních, námitkových, určovacích, zrušovacích, výmazových a v řízeních o prohlášení ochranné známky za neplatnou;
  • Poskytujeme klientům odbornou technickou a právní pomoc při případných patentových, vzorových a známkových kolizích a sporech včetně zpracování návrhů na nařízení předběžných opatření a žalob a zastupování v soudních řízeních;
  • Připravujeme a zpracováváme znalecké posudky zejména na ocenění hodnoty práv z průmyslového vlastnictví a právní stav sporových věcí.

GSM: +420 605 828 011, @ miroslav@kupka-trademarks.com